PROGRAM

W pracy z dziećmi realizujemy program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP, który jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Stosujemy również dodatkowe metody nauczania,część z nich znajdziecie Państwo poniżej.

Metoda Marii Montessori

Daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Zadania pedagogiki Montessori:
 • Uczenie przez działanie. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z Nauczycielami Montessori.
 • Samodzielność. Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych.
 • Rozwijają indywidualne uzdolnienia i  uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • Lekcje ciszy. Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 • Porządek. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • Społeczne reguły. Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja. Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwijanie poprzez ruch:

Czytaj więcej
 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa.  Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

To system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne.

Więcej

Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Metoda Pedagogiki Zabawy Irene Fleming

Metoda polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci.

Czytaj więcej

Uczy ona współistnienia w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

Dziecięca Matematyka Edyta Gruszczyk Kolczyńska

Charakterystyczne dla dziecięcej matematyki jest, to że to co nazywa się edukacją matematyczną przedszkolaków musi być wtopione w działania wspomagające rozwój umysłowy wszystkich dzieci.

Więcej

Dzieci rozwijające się wolniej maja wówczas szansę dogonić swoich rówieśników, dzieci o nieharmonijnym rozwoju mogą osiągnąć harmonię, by lepiej radzić sobie w szkole i życiu codziennym, dzieci z tzw. normą rozwojową mogą ujawnić swoje zdolności i rozwinąć je, zaś dzieci zdolne mogą wspaniale rozwinąć swój umysł i osiągnąć nieprzeciętne sukcesy.
Istotą wspomagania rozwoju umysłowego dzieci stanowi mądrze zorganizowany proces uczenia się, efektem zaś uczenia się jest każda stosunków trwała zmiana w zachowaniu, myślach i uczuciach dziecka, będąca rezultatem ich przyszłego doświadczenia.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss

Istotą tej metody jest chęć przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej.

Czytaj więcej

Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni, ronda, poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części. „Aktywne słuchanie” polega na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy rytmiczne są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestniczenia w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

Pedagogika zabawy Klanza

Działania wychowawcze w tej metodzie mają na celu angażowanie zmysłów dziecka podczas zabawy, nauki wyrażania siebie poprzez ruch czy taniec.

Więcej

Pedagogika zabawy Klanza sprzyja także wzajemnym relacjom i budowaniu szczerej więzi wychowanków pomiędzy sobą. Metoda proponuje zabawy i gry, które:

-zapewniają dobrowolność uczestnictwa

-wykluczają rywalizację,

-dają możliwość komunikowania się poprzez ruch, słowo, plastykę, oraz inne środki wyrazu.

Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy opisywaną metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości, uśmiechu. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni, kiedy staje się balonem, wiatrem, łodzią, siecią rybacką oraz tym wszystkim, o czym tylko można pomarzyć. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa

Metody czytania:

W naszym przedszkolu pod czujnym okiem wykształconych pedagogów Państwa pociechy już od pierwszych dni zapoznają się ze światem liter.

Czytaj więcej

Naszym założeniem nauki poznawania liter a w efekcie końcowym czytania, jest nauka poprzez zabawę. W naszym przedszkolu korzystamy z wielu metod nauki czytania I dostosowujemy je do możliwości indywidualnych dziecka czy grupy przedszkolnej. Stosowane przez nas metody to:

 

Metoda krakowska (symultamiczno- sekwencyjna)

Podstawowym założeniem metodologicznym w proponowanej strategii jest nauka czytania sylabami. Dzieci uczą się odczytywać sylaby, a nigdy pojedyncze spółgłoski, bo nikt nie słyszy spółgłosek w izolacji czyli oddzielnie wymawianych.

 

Glottodydaktyka

To specjalnie opracowany plan, który ma na celu wdrożenie nauki czytania i pisania u najmłodszych dzieci, poprzez dostosowanie się do ich możliwości umysłowych, fizycznych i emocjonalnych. Do nauki wykorzystywane są specjalne klocki.

 

Metoda G. Domana (Metoda globalna)

Metoda ta polega na tym, że pokazujemy dzieciom karty zawierające całe wyrazy. Nie uczymy go alfabetu, nie uczymy reguł ortografii. Pozwalamy, by jego mózg działał. Początkowo uczenie się nowych słów polega na zapamiętywaniu ich wyglądu wraz z dźwiękiem czytanego wyrazu.

 

Metoda twórczego myślenia J. Osborne „Burza mózgów”

Metoda ta jest szczególnie polecana podczas rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy mają prawo zgłaszać swoje pomysły, pomysły te nie podlegają ocenie. Ważna jest duża liczba pomysłów, nie jest istotne, kto jest autorem poszczególnych pomysłów. Po zakończeniu zgłoszeń można przystąpić do oceny pomysłów pod kątem przydatności do rozwiązania konkretnego zadania

 

Pozytywny wpływ nowatorskich rozwiązań w edukacji przejawia się ich jednoczesnym oddziaływaniem na wiele funkcji psycho – fizycznych, co sprawia, że dzieci zarówno poszerzają swoją wiedzę, jak i rozwijają procesy poznawcze (szczególnie logiczne i twórcze myślenie), doskonalą umiejętności społeczne, rozwijają inteligencję emocjonalną, a także doskonalą sprawność ruchową i zdolności muzyczne. Powodem ich stosowania jest przede wszystkim dbałość o wszechstronny rozwój dziecka w przedszkolu, ale także wzmacnianie więzi między dziećmi w grupie oraz zapewnienie im dobrej zabawy, możliwości przeżycia przygody. Metody te wychodzą naprzeciw dziecięcej potrzebie poznawania, doświadczania otaczającego świata, radosnego tworzenia, wesołej zabawy, aktywności ruchowej, kontaktu z rówieśnikami i poczucia bycia ważną częścią grupy.