Program

W pracy z dziećmi realizujemy program wychowania przedszkolnego wydawnictwa WSiP, który jest zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego zamieszczoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Stosowane metody nauczania w naszym przedszkolu:

Metoda Marii Montessori
Daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego i duchowego oraz kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Zadania pedagogiki Montessori:

 • Uczenie przez działanie. Dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z Nauczycielami Montessori.
 • Samodzielność. Dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych.
 • Rozwijają indywidualne uzdolnienia i  uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja. Dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych zadań.
 • Lekcje ciszy. Uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych.
 • Porządek. Zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • Społeczne reguły. Dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Dzieci uczą się przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja. Jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka. Dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Podstawowymi założeniami metody Weroniki Sherborne jest rozwijanie poprzez ruch:

 • świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
 • świadomości przestrzeni i działania w niej,
 • dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązanie z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach tą metodą ma na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia własnej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Dzięki temu dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie i zyskuje poczucie bezpieczeństwa. :) Podczas ćwiczeń dziecko poznaje przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna, czuje się bezpieczniej, staje się aktywny i przejawia większą inicjatywę.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
To system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Metoda Pedagogiki Zabawy Irene Fleming
Metoda polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współistnienia w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe w grupie ułatwia komunikację interpersonalną i uatrakcyjnia zajęcia edukacyjne.

Dziecięca Matematyka Edyta Gruszczyk Kolczyńska
Charakterystyczne dla dziecięcej matematyki jest, to że to co nazywa się edukacją matematyczną przedszkolaków musi być wtopione w działania wspomagające rozwój umysłowy wszystkich dzieci. Dzieci rozwijające się wolniej maja wówczas szansę dogonić swoich rówieśników, dzieci o nieharmonijnym rozwoju mogą osiągnąć harmonię, by lepiej radzić sobie w szkole i życiu codziennym, dzieci z tzw. normą rozwojową mogą ujawnić swoje zdolności i rozwinąć je, zaś dzieci zdolne mogą wspaniale rozwinąć swój umysł i osiągnąć nieprzeciętne sukcesy.
Istotą wspomagania rozwoju umysłowego dzieci stanowi mądrze zorganizowany proces uczenia się, efektem zaś uczenia się jest każda stosunków trwała zmiana w zachowaniu, myślach i uczuciach dziecka, będąca rezultatem ich przyszłego doświadczenia.

Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss
Istotą tej metody jest chęć przybliżenia dzieciom muzyki klasycznej. Poprzez „aktywne słuchanie” dzieci nieświadomie poznają strukturę utworu muzycznego np. formę pieśni, ronda, poprzez rozpoznawanie ciałem zmian w muzyce i różnicowanie poszczególnych części. „Aktywne słuchanie” polega na wykonywaniu prostych ruchów rytmicznych siedząc lub prostych ruchów tanecznych proponowanych przez nauczyciela. W przypadku dzieci młodszych są to ruchy ilustrujące krótkie opowiadanie związane z każdym utworem muzycznym. Zabawy rytmiczne są pierwszym etapem przygotowującym do wprowadzenia instrumentów perkusyjnych, z którymi dziecko ma możliwość aktywnego uczestniczenia w utworze muzycznym jako współwykonawca lub dyrygent.

Możliwość komentowania jest wyłączona.